E-Tic

Izleti in doživetja

Ribolov v občini
Številnim turističnim ponudbam, ki privabljajo turiste, se je zadnji čas pridružila še pestra ponudba ribolova. Ribiška družina Maribor kot koncesionar mariborskega ribiškega okoliša vabi vse ribiče turiste, da preživijo kak ribolovni dan v teh, za pravega ribiča prečudovitih objektih, da si ob njih naberejo novih moči in pustijo za vodo vse skrbi delovnih dni. In kaj ponujamo v naši občini: Gramoznica Hoče Naseljena je s krapi, med njimi pa ne manjka tudi drugih vrst rib. Predvsem je primerna za zahtevnejše ribiče, ki lovijo kapitalne krape. Slivniški ribnik V njem plava veliko krapov, težkih do 5 kg, ne manjka pa tudi ščuk in smučev. Ribnik je primeren za manj zahtevne ribiče, ki lovijo s plovcem. Ob objektu je tudi manjša ribiška hišica, tako da v njej lahko prevedrite, pa tudi kak piknik si lahko organizirate. Hotinjska ribnika Nahajata se ob cesti za Agrarno in sta v bistvu usedalnika.
Preberi več
Krajinski park Radensko polje
Jugovzhodno od Grosupljega se nahaja slikovito kraško polje, imenovano Radensko polje. Radensko polje med letom večkrat zamenja svojo podobo. Za pisano barvno odejo poskrbijo rastline, dopolnjuje pa jo še narava z različno visokimi nivoji vode ter čarobnim ledenim oklepom v zimskem času. V pomladnem in jesenskem obdobju se polje spremeni v presihajoče jezero. Zima s snegom in ledom daje polju poseben čar, v poletnem času pa se bohoti v čudovitih barvah. Kot najmanjše med devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji nam zgoščeno prikazuje najraznovrstnejše kraške pojave. Čarobnost območja in pestrost rastlinskega ter živalskega sveta tako lahko odkrivamo skozi vse letne čase. Po polju se igrivo pretakajo tri vode. Z zahoda priteka Dobravka ter ponika v ponorne rupe in jame kmalu po vstopu na polje. Po sredini polja teče Zelenka, ki izvira na zahodnem robu ter ponikne v rupah na vzhodnem robu, višje vode pa do
Preberi več
Grad Boštanj
Grad Boštanj je bil zgrajen v sredini 16. stoletja. Po izročilu so najprej zgradili samo stražni stolp, kasneje pa so ga razširili ter obdali z obzidjem in obrambnimi stolpi. Mogočno grajsko poslopje so poimenovali Weissenstein. Ime je najverjetneje dobil po belem kamnu, iz katerega je bil zgrajen. V 18. stoletju je zaslovel kot eden najlepših slovenskih gradov. Grad je bil v drugi svetovni vojni močno poškodovan. Na veličastnost nekdanje mogočne zgradbe nas opominjajo ostanki zidov.
Preberi več
Tabor Cerovo
Samo nekaj kilometrov jugovzhodno od Grosupljega, v neposredni bližini Županove jame, se nahaja Tabor Cerovo. Protiturški tabor na razgledni vzpetini je bil zgrajen konec 15. stoletja. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje. Tabor Cerovo je eden redkih protiturških taborov, ki so se ohranili do današnjih dni. Po svoji velikosti spada med manjše tabore. Dvovišinsko obzidje s številnimi strelnimi linami in tremi stolpi predstavlja kmečko arhitekturo najvišjega nivoja. Stolpi so razporejeni tako, da omogočajo nadzor nad vso okolico. Cerkev sv. Nikolaja je zgrajena na ostankih prazgodovinskega naselja. Prvič je omenjena v pisnih virih leta 1526, vendar pa njena romanska zasnova daje slutiti, da je bila zgrajena že v 13. stoletju. Današnjo obliko je dobila leta 1702. Notranjost cerkvice krasijo freske iz začetka 16. stoletja
Preberi več
Osamelec Kopanj (France Prešeren)
Kopanj je najlepši primer osamelca na krasu. Hribček, ki se dviga 70 metrov visoko iz sredine kraškega polja, spominja na otok; v času poplav, predvsem spomladi in jeseni, to tudi skoraj postane. Kopanj je bil zanimiv že v davni preteklosti, saj je bilo tu prazgodovinsko gradišče. Iz ostankov tega gradišča je bila zgrajena prvotna cerkev Marije Vnebovzete, katere prva omemba sega v leto 1433. V času turških vpadov so okoli nje zgradili obzidje, ki pa se je le delno obdržalo do današnjih dni. Baročna cerkev je skozi zgodovino večkrat spreminjala svojo podobo. Med drugo svetovno vojno je bila močno poškodovana. Ob cerkvi se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric, vaški kaplan, ga je tu naučil brati in pisati. Tik pod vrhom stoji osnovna šola, v kateri poteka pouk že od leta 1865. Zanimivost Kopanja je tudi studenec na severni strani, ki iz
Preberi več
Magdalenska gora
Dobro ohranjeno prazgodovinsko naselje z umetno narejenimi terasami in obrambnimi nasipi, veliko število rodovnih gomil, pestra zgodovina arheoloških raziskav in bogate arheološke najdbe uvrščajo Magdalensko goro med najbolj znana arheološka najdišča v Sloveniji. Večina najdbe izvira iz 8. do 1. stoletja pr. Kr., nekaj izkopanin pa je iz rimskih in srednjeveških časov. Med pomembnejše predmete sodijo: bronaste situle, orožje in druga vojaška oprema, različne zaponke in okrasni nakit. Okrasna ploščica v obliki štirikrakega križa s konjskimi glavami je osnova za podobo grba občine Grosuplje. Najdbe hranijo muzeji v Ljubljani, na Dunaju in v Harvardu. Na vrhu griča, na mestu akropole nekdanjega gradišča stoji cerkev svete Magdalene, zgrajena v kmečkem gotskem slogu. Urejena sprehajalna arheološka pot vas bo vodila po zavarovanem območju kulturne dediščine. Sprehajalna - učna pot
Preberi več

Znamenitosti

CERKEV SVETE MARIJE - SLIVNICA PRI MARIBORU
Tudi slivniška cerkev se je tako kot hoška cerkev prvič omenjala leta 1146 a je verjetno nastala 11. Stoletja. O tem priča zunanje vzidana kamnita plošča s pleteninasto ornamentiko, ki je značilna za čas pred romanike. Cerkev je v ladji poznoromanska, zvonik je iz 15. Stoletja, prezbiterij s poznogotskim mrežastim obokom pa iz prve četrtine 16. Stoletja. Bogat glavni oltar iz sredine 18. Stoletja, delo Jožefa Strauba, tudi ostala oltarja ter slike Lerchingerja in Laubmanna tvorijo kvaliteten ambient.
Preberi več
BOTANIČNI VRT
Do nasada domačih in eksotičnih dreves, imenovanem »Ipavčevo« (pri nekdanjem posestvu Pavle Ipavec v Pivoli), nas pripelje pot po dvostranskem drevoredu malo listne lipe. Ob starem nasadu je zasajen mlajši park z različnimi drevesi in grmovnicami imenovan Botanični vrt v Pivoli. Botanični vrt, katerega bi lahko poimenovali tudi naravni biser v Pivoli pri Hočah, se razprostira med Hočami in Razvanjem, južno od mesta Maribor. Z osmimi hektarji zasajene površine je največji v Sloveniji. Od leta 1999 je Botanični vrt v Pivoli vključen v združenje mednarodno priznane botanične vrtove » BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL.« Vrt nudi in omogoča: izobraževanje, raziskovanje ohranjanje rastlinskih vrst, vzdrževanje lokalno ogroženih rastlinskih vrst, samoniklih gospodarsko pomembnih gozdnih vrst, funkcije genskih bank in pospeševanje sonaravnega turizma. Ohranjanje in varovanje rastlinskih vrst je ena izmed najpomembnejših nalog bota
Preberi več
CERKEV SV. KRIŽA NA GLIVNIKU
Cerkev je imenovana tudi kot Križna kapela. Zgrajena je bila sredi sedemdesetih let 18. Stoletja na mestu starejše kapele. Zvonik pred glavnim portalom je bil prezidan v tridesetih letih 19. Stoletja in ima pločevinasto piramidalno streho. Pravokotna ladja ima velika zaključena okna in močne zunanje opornike. Na jugu je prizidana zakristija. Notranjost je pravokotne ladje in polkrožne apside. Namesto oltarne slike je na steno naslikana freska Jezusa na križu. Ob križu sta upodobljena lobanja in jabolko, v ozadju pa je veduta Jeruzalema. Kristusov pogled je oprt v nebo, tako da se sreča s pogledom Boga očeta, ki je upodobljen na stropu. Na severni in južni steni so nad okni upodobljeni šopki poljskega cvetja.
Preberi več
CERKEV SVETEGA JURIJA - SPODNJE HOČE
Z obzidjem nekdanjega pokopališča obdano cerkev tvorijo ladja in gotski prezbiterij, kapeli, zakristija in zvonik s čebulasto streho. Pred glavnim vhodom je lopa. Pod z rebri obokanim gotskim prezbiterijem se skriva kripta, ki je ena najstarejših arhitektur, saj je stara skoraj 1000 let. Žrtvenik Mitri je ostanek rimskega poselitvenega območja. Cerkev se prvič omenja leta 1146, vendar je v svojem jedru starejša. Hoška pražupnija je bila namreč ena prvih na slovenskem Štajerskem. Gotsko podobo cerkve z začetka 15. Stoletja dopolnjuje barokizirana ladja. V notranjosti sta poznobaročna oltarja Jožefa Holzingerja.
Preberi več
CERKEV SV. LENARTA NAD REKO NA POHORJU
Na Hočkem Pohorju stoji podružnična cerkev sv. Lenarta. Kot podružnica hoške župnije je bila prvič omenjena leta 1529. Po legendi naj bi jo zgradili cisterijanski redovniki iz Vetrinja. Okrog leta 1640 so jo obnavljali na kar opozarja tudi letnica 1642 v pragu glavnega portala. Po ljudskem izročilu naj bi tod nekoč stala kapela s samostanom. Cerkev tvorijo ladja, prezbiterij, vhodna lopa in zvonik katerega pritličje je zakristija. Streha je škriljasta, notranjost je z zelo bogatimi in lepimi zgodnjebaročnimi oltarji in tla so iz belega pohorskega marmorja. Tako je cerkev z naravnim zaledjem zlita tudi v izbiri materialov, ki so bili nekoč na razpolago.
Preberi več
SLIVNIŠKI RIBNIKI
Zahodno od ceste Hoče-Slivnica na robu prostranega Hočkega gozda, ležijo Slivniški ribniki, ki so nastali umetno. Zanimiva je njihova vodna in poplavna vegetacija. Tu uspevata redki rastlini: Evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea) in vodni orešek (Trapa natans). Ribniki z okolico so življenjski prostor številnim ptičem, predvsem pa različnim dvoživkam, od katerih je potrebno omeniti žabo česnovko (Pelobates fuscus), ki je v Sloveniji zelo redka in je ogrožena vrsta. Velik pomen za naravo ima celoten Hoški gozd v zaledju ribnikov, kar dokazuje v Sloveniji izredno redka črna štorklja, ki v njem občasno gnezdi. Za Slivniške ribnike velja poseben varstveni režim. Zaradi svojih posebnosti so ribniki pomembni za biotop, znanstveno-raziskovalno in učno-vzgojno dejavnostjo in ribogojstvo.
Preberi več

Prenočišča

GOSTIŠČE LESJAK
Preberi več
HOTEL ZARJA
Preberi več
GOSTIŠČE JELKA
Preberi več
DOM MILOŠA ZIDANŠKA
Preberi več
APARTMAJI BONA - BNEP D.O.O.
Preberi več
DOM PLANIKA
Preberi več